Pendidikan Formal

Ditulis oleh
Diperbaharui 11 September 2020

Defenisi Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah pelaksanaan pendidikan di sekolah yang dilaksanakan secara teratur dan terarah dan mengikuti peraturan yang telah ditetapkan oleh lembaga pemerintah setempat.

Pendidikan formal akan menjalankan kurikulum di sekolah mengikut dari arahan sebuah lembaga pemerintahan yang mengayominya.

Lembaga-Lembaga Pendidikan Formal

Beberapa lembaga penyelenggara pendidikan formal diantaranya sebagai berikut:

  1. Taman Kanak-Kanak (PAUD)
  2. Sekolah Dasar
  3. Madrasah Ibtidaiyah
  4. Sekolah Menengah Pertama
  5. Madrasah Tsanawiyah
  6. Sekolah Menengah Atas
  7. Madrasah Aliyah
  8. Universitas
  9. Perguruan Tinggi

Kurikulum Lembaga Pendidikan Formal

Kurikulum yang dijalankan dalam pendidikan formal biasanya mengikut dari kurikulum dasar yang dibuat dari lembaga pemerintahan setempat dengan mengacu tujuan pendidikan secara nasional.

Walau demikian, lembaga pendidikan formal dapat menambahkan kurikulum lokal yang diinginkan dalam upaya menciptakan manusia yang insan kamil seperti yang dicita-citakan negara.

Sebagai contoh, lembaga pendidikan di daerah sumatera (yang identik dengan daerah suku tertentu) menjalankan sebuah program tambahan seperti pelajaran daerah setempat, dan lain sebagainya.

Tinggalkan komentar